Repositories > Water Quality and Environment - Lake Brief

Kajian Impak Pelepasan Aliran Minima Dari Empangan,Klang Gate,NAHRIM,2010


Title : Kajian Impak Pelepasan Aliran Minima Dari Empangan,Klang Gate,NAHRIM,2010
Price : Free
Prepared By : Mohd Fadhil
Report Owner : National Hydraulic Research Institute of Malaysia, NAHRIM
Type of Report : Field Of Study
Objectives : i. untuk mengukur kesan aliran rendah hasil daripada aktiviti Empangan Klang Gateke atas kualiti air Sungai Klangii. untuk mengukur kebolehupayaan sistem sungai dalam menampung sebarangbentuk pencemaran secara natural menggunakan kaedah carta kawalan dan indekkebolehupayaan proses (Cp).iii. untuk menilai kesan aktiviti guna tanah secara berterusan ke atas kualiti airpermukaan akibat pembangunan yang pesat disepanjang Sungai Klang
Geographical Location : ermula dari Empangan Klang Gate hingga ke Muara Sumgai Klang
Geographical Reference : Gombak, Selangor
Created : 11/19/2014 12:17:33 PM
Modified : 3/9/2015 5:01:14 PM