Repositories > Water Quality and Environment - Lake Brief

Kajian Impak Aliran Minima Dari Empangan 2, NAHRIM, 2010


Title : Kajian Impak Aliran Minima Dari Empangan 2, NAHRIM, 2010
Price : Free
Prepared By : Mohd Fadhil
Report Owner : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Type of Report : Field Of Study
Objectives : i. untuk interpretasi pangkalan data yang komplek bagi pemahaman yang lebihbaik ke atas kualiti air dalam kawasan kajian,ii. untuk mengenalpasti faktor-faktor atau sumber-sumber yangbertanggungjawab terhadap variasi dalam kualiti air dan mempengaruhisistem sungaiiii. untuk mengenalpasti parameter kualiti air yang penting (mempunyai variasiyang tinggi) yang dipengaruhi oleh faktor spatial dan temporaliv. untuk melakukan pengkelasan sungai secara spatial mengikut keutamaan darikawasan yang paling tercemar, sederhana tercemar dan kurang tercemarv. untuk membangunkan strategi yang sesuai dalam pengurusan sumber air yanglebih efisien dengan penjimatan kos dan masa, serta perkongsian maklumat(pangkalan data yang sedia ada) dari agensi-agensi kerajaan yang lain sepertiJabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kaji Cuaca,Jabatan Pertanian dan lain-lain.
Geographical Reference : Perak
Created : 11/19/2014 11:17:32 AM
Modified : 3/9/2015 5:01:08 PM